Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla mohou být upravena kdykoli.
Je Vaší povinností se chovat podle aktuálních pravidel.

§1 Účty
I. Sdílení účtů
Sdílení účtů je zakázáno. Za jeden účet smí hrát pouze jeden uživatel.
Pokud jeden počítač/IP adresu sdílí více hráčů, mají Povinnost toto ohlásit svému GO. Pakliže tak neučiní, vystavují se riziku trvalé blokace účtu z důvodu multiusingu.
Zastupování herní postavy jiným hráčem je zcela zakázáno a bude posuzováno jako multiusing. Výjimku nemůže udělit ani Game Operátor daného serveru.
Obvyklý následek: Stálý ban

II. Více účtů (Mulťáctví, Multiusing)
Každý uživatel je oprávněn využívat pouze jeden účet na každém BiteFight serveru. Pokud bude využívat účtů více, budou mu všechny účty bez varování smazány. Pokud se připojujete ze školy, internet caffe, herny, nebo jiné veřejné sítě, je nutné abyste to mohli dokázat.
Využívání proxy serverů a jiných nástrojů pro změnu IP adres je přísně zakázán.
Obvyklý následek: Stálý ban

III. Výměna účtů
Výměna je zakázána, povoleno je pouze účet darovat podle následujícího postupu:
- hráč, který si přeje darovat svůj účet napíše na fórum do sekce k tomu určené
- pokud se přihlásí zájemce, oba kontaktují GO serveru, na kterém se postava nachází
- původní majitel napíše heslo GO serveru, který jej ověří a povolí darování účtu
- GO předá heslo novému majiteli, zamkne thread na fóru a tímto darování končí.
Nejsou přípustné jakékoliv podmínky darování, vždy se jedná o darování bezpodmínečné a bez nároku na vrácení zpět.
Pokud nebude dodržen výše popsaný postup a pojme-li Game Operátor podezření z machinace s účty, má právo účet zablokovat.
Jeden herní účet nesmí změnit majitele častěji než 1x za 31 dní.

IV. Zákaz zpeněžení
Bez písemného souhlasu provozovatele není uživateli dovoleno uzavírat s třetími stranami smlouvy o přenosu, využívání nebo předání účtu a příslušných přihlašovacích údajů. Zejména je výslovně zakázáno prodávání účtu nebo jejich jiné zhodnocování. To se vztahuje rovněž na prodej/zhodnocování přihlašovacích údajů, uživatelských práv, kontaktu s nabídkou odprodeje a podobných formulací, které slouží k obcházení tohoto pravidla. Nepovolený odprodej, zhodnocování, kopírování, rozšiřování, rozmnožování nebo jiné porušení práv provozovatele budou stíhány podle platných právních norem.

V. Zákaz obchodu s kameny
Je zakázáno komukoliv sdělovat "SMS kód" pro objednání ďábelských kamenů. Rovněž jsou zakázány jakékoliv obchody s ďábelskými kameny, obzvláště nabízení "ochrany" nebo vstup do klanu pouze za určitý počet kamenů.
Obvyklý následek: Stálý ban

VI. Předání mistra klanu
Je-li natrvalo zablokován mistr klanu, může administrátor/jiný člen klanu (pokud neexistuje nezablokovaný administrátor) požádat GO příslušného serveru o předání mistrovství. Rovněž tak je možno požádat o předání mistrovství, pokud současný mistr neprojevil aktivitu za poslední 2 měsíce.

VII. Heslo k hernímu účtu
Je povinností každého hráče mít ke svému účtu dostatečně bezpečné heslo. Sdělování hesla k hernímu účtu je zakázáno. Výjimku tvoří pouze členové herního teamu. Herní obsluha nebude řešit případy krádeží účtů, které obsahovaly příliš jednoduché heslo odporující zásadám bezpečnosti na Internetu. Za bezpečné heslo opravdu není považováno heslo shodné se jménem postavy nebo heslo kratší 6ti znaků.

§2 Využívání bugů hry
Využívání chyb hry, chyby v naprogramování BiteFight a jiné nedovolené zvýhodňování je zakázáno. Každý hráč je povinen bug ihned po nalezení ohlásit, stejně tak je povinen ohlásit i podezření na někoho, kdo využívá bugy hry. Pokud tak neudělá, hrozí mu zablokování účtu, minimálně na 1 den a maximálně na trvalo.

Přidávání speciálních znaků do jména postavy (či příliš dlouhá a/nebo široká charakteristika), bude posuzováno jako využívání bugu za účelem vyhýbání se útokům / vyhledávání.
Obvyklý následek: Stálý ban

§3 Zásahy do herní technologie
Využívání programů, scriptů, nebo jiných nástrojů způsobující nadměrné vytížení serveru nebo databáze jsou přísně zakázány. Jejich využívání bude hodnoceno jako snaha poškodit server, nebo znepříjemnit hraní ostatním hráčům.
Obvyklý následek: Stálý ban

§4 Vydírání / Vulgarismy
I. Vydírání
Vydírání, diskriminace a jiné nezákonné činnosti jsou zakázány. Následkem bude smazání účtu, zablokování přístupu do fóra, zamezení vstupu do hry, popřípadě na web.
Obvyklý následek: Stálý ban

II. Vulgarismy
Je zakázáno posílat urážlivé a vulgární zprávy. Obvyklý následek za porušeni tohoto pravidla je na uváženi GO - pohybuje se obvykle v rozmezí 7 - 14 dnů blokace herního účtu.

Herní účty, které budou obsahovat vulgární nebo urážlivá slova v názvu, stejně tak jako účty s vulgárními popisky budou IHNED a bez předchozího varování smazány. U posuzování vulgárnosti výrazů vždy záleží na významu, nikoliv přesné formulaci (to znamená, že i "hvězdičkové" výrazy jsou stále vulgární). Do této kategorie patří i nevhodné "obrázky" (ať již běžné nebo ve formě ascii-art)...

Pokud bude aliance (klan) ve svém jméně, zkratce či popisku obsahovat vulgární či urážlivá slova (texty), bude bez varování rozpuštěna a její majetek propadne.

Rovněž je přísně zakázáno vytvářet/používat herní postavy s názvem, který obsahuje/je podobný jménu člena týmu BiteFight (GO, SGO, GA nebo moderátora fóra). Takovéto postavy budou bez předchozího varování smazány.

§5 Agrese
I. Definice/Omezení
Více jak 5 útoků (to znamená 6 a více) na jednoho hráče za kalendářní den je hodnoceno jako agrese (bashing) a nebude tolerována. Následkem je ban nejméně na 7 dní.

II. Omezení úrovně
Pokud je rozdíl úrovně útočníka a napadeného větší nebo rovný 10, je za agresi považován více než 1 útok (to znamená 2 a více) za kalendářní den.

III. Speciální případy
Výjimečné případy agrese (např. klanové) jsou na posouzení GO daného serveru.
Obvyklý následek: Ban na 1-2 dny

IV. Klanová bitva (Clan war)
Pravidlo o agresi může být porušeno pouze v těchto případech:
1) Oba klany musí souhlasit s tím, že se bude hrát bez pravidla o agresi. (rozhodnou vůdci klanů)
2) Oba vůdci klanů musí informovat GO serveru, na kterém hrají a sdělit jim, kdy bude clan war probíhat.

Pravidla clan war se můžou kdykoli změnit. Jste zodpovědní za dodržování aktuálních pravidel clan war.

§6 Změna rozhodnutí
Rozhodnutí herního operátora zodpovědného za daný BiteFight server může být (vyjma jeho samotného) změněno pouze SuperGameOperátorem, případně Game Adminem.

§7 Náhrada
1. Pokud je hráč znevýhodněn chybou programátorů nebo chybou herních operátorů, nemá standardně právo na navrácení postavy do původního stavu (backup).

2. Hráč se může na rozhodnutí game operátora odvolat tak, že kontaktuje Super Game Operátora nebo dále Game Admina.

§8 Vyloučení ze hry
Jakékoliv porušení těchto pravidel může vést k blokaci účtu nebo vyloučení ze hry. V závislosti na závažnosti Vašeho přestupku proti pravidlům můžete být potrestáni na všech BiteFight serverech a je možné i zamezení vstupu na oficiální fórum nebo IRC kanály.

§9 Hlavní provozní podmínky
Hráči kteří nemohou souhlasit s hlavními provozními podmínkami BightFight kvůli jejich národnosti, věku nebo dalším důvodům, budou seznámeni s hlavními provozními podmínkami pomocí vnitřního překladu pravidel dodatečně. Touto cestou není ustanoveno žádné legální spojení mezi hráčem a hlavními provozními podmínkami, avšak stejnou pozici pro všechny hráče tvoří dosažený trest za způsobené problémy. Hra je česká a jazyk v ní je rovněž český. Pokud hráč obdrží ve hře cizojazyčnou zprávu ve hře a bude si stěžovat, může autor zprávy dostat až ban.

Je zakázáno rozesílat zprávy pobízející hráče k registraci na stránky jiné společnosti (třeba pod záminkou zisku herních výhod jako jsou Ďábelské kameny). Tento zákaz se vztahuje i na charakteristiky hráčů/klanů (je bráno jako hromadné rozesílání). Obvyklým následkem za porušení tohoto pravidla je 14 denní ban.
(Toto pravidlo se nevztahuje pouze na produkty společnosti Gameforge)

§10 Změna herních pravidel
Herní pravidla se standardně nemění, ale BiteFight tým si rezervujeme právo na změnu pravidel.